एनआईटी अधिनियम और मूर्तियां

एनआईटी अधिनियम 2007

एनआईटी अधिनियम (संशोधन) 2012

एनआईटी अधिनियम संशोधन राजपत्र अधिसूचना 2012

एनआईटी अधिनियम 2007 के तहत पहले क़ानून